Примери добре праксе

Извештај о реализацији тематског дана „Путевима Светог Саве”

Дана 26.1.2023. године у издвојеном одељењу ОШ ,,Милан Благојевић“ у Крстацу организован је тематски дан „Путевима Светог Саве“. 

У реализацији актвивности били су укључени сви ученици издвојеног одељења од првог до четвртог разреда  из издвојеног одељења у Крстацу као и сви ученици од првог до четвртог разреда из издвојеног одељења из Пухова, заједно са учитељицама. Организација ове угледне активности подразумевала је прожимање задате теме кроз све наставне предмете. Остварена је добра међупредметна, као и међуразредна  корелација. Активности су биле веома динамичне и интересантне за ученике, па су и њихова пажња и укљученост у рад били већи и бољи.

Часови који су реализовани, преглед наставних јединица и тип часа дат је у приложеној табели:

Редни број часа

I разред

II разред

III разред

IV разред

1.

МАТЕМАТИКА:

Парни и непарни бројеви

-утврђивање-

 

МАТЕМАТИКА:

Множење бројевима 4 и 3

-утврђивање-

 

МАТЕМАТИКА:

Једначине са множењем

-утврђивање-

 

МАТЕМАТИКА

Зависност количника од промене дељеника и делиоца -утврђивање-

2.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

“Свети Сава и ђаци”

Народна прича

- обрада-

СРПСКИ  ЈЕЗИК:

“Свети Сава и отац и мати са малим дететом”

Народна прича

-обрада-

СРПСКИ  ЈЕЗИК

“Свети Сава и сељак без среће”

Народна прича

-обрада-

СРПСКИ  ЈЕЗИК

“Најбоље задужбине”

Народна приповетка

-утврђивање

 

3.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовни задатак: „Путевима

Светог Саве“

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовни задатак: „Путевима

Светог Саве“

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Школски плакат: позив на приредбу поводом Светог Саве

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Школски плакат: позив на приредбу поводом Светог Саве

4.

ДОПУНСКА  НАСТАВА (математика)

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовни задатак: „Путевима

Светог Саве“

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Школски плакат: позив на приредбу поводом Светог Саве

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Школски плакат: позив на приредбу поводом Светог Саве

 

 

 

 

 

Рад на часовима српског језика  подразумевао је индивидуални, групни и  рад у пару. Заједничка уводна  активност  је  ученике навеле  на сам садржај рада на часу. У  даљем току часа  ученицима првог разеда је путем осмосмерке дато да пронађу слова која  се налазе у имену светитеља. Након тога било је потребно открити реченицу (Свети Сава је био мудар и учен човек) при чему је сваком геометријском облику одговарало по једно слово. Посматрајући поређане геометријске облике било је потребно уочити слово које му одговара. Задаци  су били прилагођени ученицима и њиховим могућностима.  У завршном делу часа ученици су на креативан начин правили школу користећи папир у боји, илустовали причу и лепили на хамер папир.

У другом разреду обрађена је прича коју су ученици анализирали  у групи. Диференцијација се односила на наставне садржаје, при чему су ученици у оквиру групе бирали на која питања  ће дати одговоре.  Илустровали су причу у виду стрипа. Дошли су до поуке приче  да  срећа није нешто што се може пронаћи већ да је срећа у нама самима, у раду, поштењу, умерености.

У трећем разреду је реализована прича „Свети Сава и сељак без среће”, при чему су ученици у пару анализирали савете мудрих стараца као и савет светитеља. Подсетили смо се и пословица о  раду где је било потребно одабрати оне које одговарају поруци приче (Човек је ковач своје среће; Срећа се радом стиче). Било је потребно одабрати по њиховом мишљењу један од савета, зашто је срећа  баш у томе по њиховом мишљењу.

Ученици четвртог разреда су на основу обраде приповетке „Најбоље задужбине”у виду мапе ума бележили  одговоре на  добијена питања  и исписивали  на хамер папиру. Добили су и истраживачки задатак да пронађу и истраже све о грађевинама  које су подигли Свети Сава и његова браћа. Били су и у улози новинара где је било потебно добити одговоре од других ученика на питање  да лу су по њиховом мишљењу вредније грађевине које се стичу новцем или добрим делима. У неколико рченица су писали захвалницу Светом Сави на остављеним задужбинама, али и о добрим делима које они чине за друге.

У завршном делу часа ученици другог, трећег и четвртог разреда су имали заједничку активност, да напишу шта је за њих срећа. Све резултате заједничког рада забележили смо у виду зидних новина.

Кроз самопроцену рада ученика на крају часа може се закључити да ли је остварен циљ часа.

 

На часу математике ученици су имали индивидуални рад, рад у пару и групни облик на рада.

У уводном делу часа, учитељица је  прочитала причу а ученици су имали задатак да открију који се лик помиње у причи, који су проблем имали и како се тај проблем може решити. Ученици првог разреда су имали задатак да сложе слагалицу на којој се налазе парни и непарни бројеви. Када су сложили слагалицу ученици су рекли који бројеви се налазе на њој. Ученици другог, трећег и четвртог разреда су имали задатак да при израчунавању производа бројева  3 и 10, 3 и 100, 3 и 1000 примене правило замене места чинилаца. Дошли су до закључка да се производ неће мењати ако чиниоци замене места. Учитељица је упознала ученике са циљем учења, а то је примена усвојених садржаја у решавању задатака и проширивање знања о животу и раду Светог Саве.

У главном делу часа, ученици свих разреда су испред себе имали наставне листиће са математичким причама и питањима о Светом Сави и коверте у којима се налазио тачан одговор на задатак и одговор на загонетну причу. Учитељица је објаснила поступак рада тако да је сваки ученик индивидуално решавао задатке, а када реши задатак, проверава са другарима у групи или у пару и отвара коверту у којој се налази тачно решење. Када су тачно решили задатаке, јављали су се да прочитају математичку причу и одговор на загонетну причу из коверте, а потом отварају поља са решењем на хамеру.

У завршном делу часа, уследило је откривање слике на скривалици – то је слика манастира Хиландар.  Разговарали смо о томе шта су запамтили о Светом Сави из загонетних прича и шта смо утврђивали кроз загонетне приче.

Све резултате заједничког рада забележили смо у виду зидних новина.

 

 

Циљ је између осталог  био  да лик и дело нашег просветитеља упознају са различитих аспеката, коришћењем интердисциплинарног приступа наставии, да кроз активно учење сазнају што више о личности Светог Саве.

 

На часу ликовне културе ученици су припремили материјале и прибор за реализацију ликовне активности на тему „Путевима Светог Саве“.У   уводном делу часа ученицима кроз разговор је објашњено да је тежиште на лику Светог Саве, приказа сцена из његовог живота и поруци приче коју они треба да илуструју, на начин како они виде и доживљавају.Ученици првог разреда причу „Свети Сава и ђаци“, а другог разреда причу „Свети Сава и отац и мати са малим дететом“. Ученици трећег и четвртог разреда упознају се са појмом плакат као средством визуелне комуникације и шта он треба да садржи.

Најава наставне јединице-прављење плаката за нашу школску приредбу поводом Светог Саве.

У главном делу часа уследило је објашњавање ученицима свих разреда да је предвиђен рад у пару. Дата су упутства за рад. Материјали и технике по избору ученика. Неке основне смернице су биле: уочљиве боје, да идејна решења буду оригинална и продукт заједничког труда, јасно написати поруку, а за ученике трећег и четвртог разреда  плакат треба да садржи датум, време и место одржавања приредбе.

Учитељица име је пружила подстицај у раду, пружала подршку у ликовном стварању.

У завршном делу часа урађена је анализа радова и њихова поставка у учионици, као и евалуација тематског дана.

 

Заједнички труд, рад, идеје и залагање учитељица које су реализовале ову активност  довели су до закључка да  тематско повезивање  наставних предмета може бити веома интересантно и продуктивно како за ученике, тако и за учитеље.

 

Реализацији ове активности присуствовали су:

Психолог школе - Милица Каранац

Учитељ  Биљана  Јањић

Учитељ  Јелена Карић

 

Реализатор активност: 

Учитељ Ана  Топаловић  

Учитељ  Невена Лончаревић     

Учитељ  Душица  Јаћимовић