Једносменски рад

Једносменски рад

НЕГУЈМО СРПСКИ ЈЕЗИК

Пројекат “Обогаћени једносменски рад” реализује се у издвојеном одељењу у Марковици, у оквиру активности под називом “Негујмо српски језик”.

На годишњем нивоу планирано је 36 часова. У првом полугодишту реализовано је 12 часова. Активности се реализују једном недељно,  четвртком у термину 6.часа (11:00-11:30).

У пројекту учествују сви ученици млађих разреда, њих 9 ( два ученика 1.разреда, пет ученика 3.разреда и 2 ученика 4.разреда ).

Све планиране активности су у потпуности реализоване.

Овај пројекат је својим разноликим идејама заинтересовао ученике који су радо долазили на ове часове и извршавали све задатке.

Циљеви ове активности:

  • Очување и развијање српског језика и језичке културе,
  • Обликовање националног, културног и језичког идентитета,
  • Подизање нивоа основне писмености, ћириличког писма,
  • Неговање читалачке културе,
  • Развијање интересовања и љубави према књизи у складу са узрастом,
  • Подстицање и развијање креативног рада код ученика,
  • Мотивисање ученика у смеру развијања критичког мишљења

АКТИВНОСТ „ ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ“

Aктивност „Оловка пише срцем“ има за циљ да пружи вишеструку подршку ученицима млађих разреда у доба пандемије корона вируса  кроз разноврсне садржаје у оквиру наставног предмета српски језик као  што су : лепо писање (основи калиграфије), сви облици писменог изражавања ученика (писање састава ,писмено препричавање прочитаних  прича,књига ,извештавање, усвајање правописних правила, писање прилога за школски лист и дечије часописе ,учешће на литерарним конкурсима).Активност се реализује два пута недељно  по утврђеном плану и распореду по групама и комбинованом моделу (непосредан рад  у школи са ученицима 1. и 2. разреда  и on line са ученицима 3. и 4.разреда преко Вибер групе).  Број пријављених ученика је 30. Ученици су мотивисани ,заинтересовани  и активно учествују у раду. Успостављена је сарадња са ученицима старијих разреда који реализују активност „ Сачувајмо ћрилицу“. Реализација активности доприноси бољој остварености циља и задатака српског језика у оквиру теме писмено изражавање .

AКТИВНОСТ „КАКО НАЈБОЉЕ ДА УЧИМ“

Aктивност „Како најбоље да учим“ реализује се према утврђеном плану рада и распореду активности по групама. Због великог броја пријављених ученика од првог до четвртог разреда (51 ученик), формиране су 4 групе. Док су две групе реализовале активност у школској библиотеци, друге две групе су активност реализовале онлајн.

Циљеви активности „Како најбоље да учим“ су: да се ученици упознају са различитим техникама учења (мапе ума и слично) и проналазе начин како да њихово учење буде и ефикасно и сврсисходно, развијање интересовања и љубави према књизи, подстицање ученика на читање књига и поред обавезне литературе, развијање културе читања свих врста текстова, упознавање ученика са разноврсном литературом у складу са узрастом…

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја дата је напомена о томе да се, због отежаних услова рада, пројектне активности могу прилагођавати у правцу пружања додатне подршке у учењу, што је у оквиру ове активности и учињено. Овом активношћу обухваћени су ученици који имају потешкоће у савладавању сарджаја редовне наставе.

ОТКЉУЧАНИ ГЛОБУС"

Пројекти / волимо да истражујемо, назив активности „Откључани глобус" може послужити као пример добре праксе у смислу примене одређених активности на часовима Грађанског васпитање, Домаћинства, Чувара природе, Српског језика, Историје... Моја идеја као наставника географије је да ученици истраже и препознају интересантне теме везане за физичку, друштвену и регионалну географију, успоставе контакт са вршњацима са других поднебља и размене информације везане за одабрану тему. Ученици активно учествују и својим идејама и очекивањима утичу на избор тема које ће се реализовати.

Реализација плана је текла током октобра, новембра и децембра. Приликом реализације ученици су били веома ангажовани, маштовити и креативни. Као што је и планом предвиђено, доста активности је реализовано путем наставе на даљину, користећи дигиталне алате. Показало се да им је овај вид подршке доста користио у настави географије, вежбали су нему карту, кроз онлајн игрице, опробали се у прављењу гугл квизова које смо користили на Гугл учионици за проверу знања. Веома им се допао блог „Географија за тебе“ аутора Тање Плазинић.

Све активности које су реализоване су забележене, презентације које су ученици правили, сачуване у посебној фасцикли.

ЂАЧКИ БИОСКОП

У оквиру пројекта „Обогаћен једносменски рад“ у току првог полугодишта реализована је активност под називом „Ђачки биоскоп“. Активност је реализована у ИО Марковица са ученицима свих разреда. Првобитно је планирано да се реализује и у матичној школи, али због комбинованог модела рада није било могућности да се организује.

Због епидемиолошке ситуације и преласка на онлајн наставу у периоду од 30.11.2020. до 18.12.2020. активности су пребачене на Вибер групу на којој су ученици добијали задатке и информације о познатим личностима о којима ће у другом полугодишту гледати филмове. Активности се настављају у другом полугодишту од 18.1.2021.године.

СПОРТСКА АКТИВНОСТ ЗА ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ И ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ

У оквиру пројекта „Обогаћен једносменски рад“, у току првог полугодишта реализована је активност “Спортска активност за физички развој и интелигенцију”. Од почетка октобра активности су реализоване према унапред утврђеном плану рада и распореду активности по групама. Једна група су ученици ИО Д.Краварица, а другу групу чине ученици ИО Пухово.

Упознавање са распоредом одржавања активности и планом рада за текућу школску годину;

* Формирана је Вибер група преко које су се пријављени ученици и њихови родитељи упознали са распоредом одржавања активности и планом рада .

* Настава се реализовала једном недељно у трајању од два школска часа (90 минута). Настава се  реализовала сваког понедељка у периоду од 11.00 до 11.45 часова у ИО Д.Краварица, а од 12.00 до 12.45 часова У ИО Пухово.

* Помоћу презентације, видео снимака и слика родитељи и ученици су упознати са циљевима и задацима активности.

* У првом полугодишту је укупно одржано 11 часова.

* Циљеви активности “Спортска активност за физички развој и интелигенцију” су:

-  да разноврсним моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима допринесе свестраном развоју личности ученика,

-  развоју моторичких способности,

- усавршавању и примени моторичких умећа,

- развијање одговорног односа према сопственом здрављу,

-  развијање колективног и здравог такмичарског духа,

- развијање другарства,

- јачање физичких способности.

Годишњи план рада активности ОЈР

Извештај о пројекту обогаћени једносменски рад 2021-2022. године

Извештај ОЈР прво полугодиште 2022/2023.

Последњи пут измењеносреда, 29 март 2023 14:30