Ученички парламент

Ученички парламент

Шта је Ученички парламент?

Учeнички пaрлaмeнт je зaкoнoм зaгaрaнтoвaнa фoрмaлнa институциja, кoja учeницимa oмoгућaвa дeмoкрaтски нaчин удруживaњa рaди зaступaњa интeрeсa свих учeникa у шкoли, кao и учeшћe учeникa у дoнoшeњу oдлукa кoje сe њих нeпoсрeднo тичу. Ученицима је на овај начин омогућено да дају мишљења и предлоге стручним органима школе о правилима понашања у школи, годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на такмичењима и турнирима, организацији разних активности у школи и ван ње. На састанцима Ученичког парламента разматрају се односи и сарадња ученика и наставника и трага се за решењима уочених проблема у настави и осталим аспектима школског живота. Чланови Ученичког парламента заступају интересе свих ученика школе..

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз Ученички парламент?

Зато што....

 • ученици најбоље разумеју своје потребе,
 • ученици најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака, па у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет,
 • млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности,
 • школске одлуке се боље и спремније реализују,
 • развија се демократско друштво и праведније се уређује школски живот,
 • побољшава се однос и сарадња између ученика, наставника и стручних сарадника,
 • подстиче се боља информисаност ученика,
 • путем Ученичког парламента подстиче се активније учешће родитеља у школском животу,
 • ученици својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе,
 • ученици могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници...

 

Добробит од оснивања Ученичког парламента огледа се у:

 • прихвaтaњу прaвa и oдгoвoрнoсти
 • увaжaвaњу личнoсти учeникa
 • свeстрaном рaзвojу учeникa
 • стицањем искуства рада у тиму
 • учeњу o рaзличитoстима
 • jaсном и блaгoврeмeном инфoрмисaњу свих учeникa
 • мoгућнoсти утицaњa нa oдлукe битнe зa учeникe
 • квaлитeтној сaрaдњи измeђу учeникa и нaстaвникa
 • вeћeм зaдoвoљству рaдoм и живoтoм у шкoли.                                       

План рада Ученичког парламента

Ученички парламент се формира на почетку сваке школске године и чине га по два представника из сваког одељења седмог и осмог разреда изабрана на часу одељењског старешине. Изабрани ученици су представници свих ученика школе, који директно заступају њихове интересе и раде на остваривању права ученика. Чланови Ученичког парламента бирају своје представнике у Школском одбору и тимовима школе, а у раду Ученичког парламента ученицима помоћ пружа педагог школе, Ивана Васиљевић.

Активности

Носиоци активности

Начин реализације

Време реализације

Начин праћења

-Конституисање парламента (избор председника, заменика и записничара)

-Усвајање Пословника организације и рада Ученичког парламента

-Избор ученика за учешће у раду Школског одбора и тимова које школа образује

-Договор о уређењу огласне табле за ученике (зидне новине)

Педагог, Ученички парламент

Дискусија, анализа предлога, доношење одлуке, припрема огласне табле – зидних новина (изглед, садржај...)

Септембар

Увиду у записник Ученичког парламента

-Планирање и реализација активности у оквиру Дечје недеље;

-Наставак акције „Чепом до осмеха“

-Планирање активности поводом обележавања Светског дана здраве хране

Ученички парламент, Вршњачки тим, чланови еколошке секције

Договор о начину обележавања Дечије недеље, припрема и слање прикупљених чепова, израда нових кутија за скупљање чепова, договор о начину обележавања Светског дана здраве хране и подела задужења

октобар

Извештај о реализованим активностима

-Обележавање Дана просветних радника

Педагошко-психолошка служба, Ученички парламент, ученици старијих разреда

Договор о начину обележавања Дана просветних радника, упознавање осталих ученика и наставника, подела задужења

 

Новембар

Извештај о реализованим активностима

- Учествовање у организацији Дана школе

- Организовање дочека Нове године

Ученички парламент, Вршњачки тим, тим за културну и јавну делатност школе

Договор са Тимом за културну и јавну делатност школе, разматрање предлога и подела задужења

Децембар

Извештај о реализованим активностима

- Учествовање у припреми и обележавању Савиндана

- Разматрање успеха и дисциплине ученика и предлагање мера за њихово побољшање

- Сумирање рада Ученичког парламента за прво полугодиште школске 2022/2023. године и подношење извештаја Школском одбору и Савету родитеља

Ученички парламент, Вршњачки тим, тим за културну и јавну делатност школе

Договор са Тимом за културну и јавну делатност школе, разматрање предлога и подела задужења, разматрање и доношење предлога како побољшати успех, писање извештаја и његово подношење

Јануар

Извештај о реализованим активностима

Увид у записнике евиденције о раду Ученичког парламента

- Предавање на тему „Електронско насиља“ (за ученике старијих разреда)

- Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља

Педагог, Ученички парламент

Припрема презентације и материјала за ученике, подела задужења

Фебруар

Извештај о реализованим активностима

- Обележавање Васкрса

- Колико смо обавештени о упису у средњу школу и могућностима које нам средње школе нуде

Ученички парламент, Вршњачки тим

Договор о начину обележавања, подела задужења

Учествовање у анектирању ученика и прикупљање потребних информација за ученике ради боље информисаности о средњој школи

Април

Извештај о реализованим активностима

- Припреме за матуру и подела задужења

Ученички парламент, ученици 8. разреда, родитељи ученика 8. разреда, педагог, психолог, директор

Састанак  директора, педагошко-психолошке службе, ученика и родитеља

Мај

Увид у записник са састанка

- Разматрање успеха и дисциплине ученика и предлагање мера за њихово побољшање

- Анализа реализованих активности и писање извештаја о раду Ученичког парламента и подношење извештаја Школском одбору и Савету родитеља

Ученички парламент, педагог

Анализа, давање пшредлога за побољшање успеха ученика

Подношење извештаја и давање предлога за следећу шкослку годину

Јун

Увид у записник евиденције о раду Ученичког парламента

Чланови Ученичког парламента за школску 2022/2023. годину

 

Одељење

Име и презиме ученика

7/1

Тина Топаловић

Душан Нешовановић

7/2

Андријана Младеновић

Матија Стојановић

7/3

Лука Каровић

8/1

Маша Ђедовић

Нађа Васиљевић

8/2

Јана Ђенадић

Бојан Тадић

8/3

Петровић Данијела

 

Председник: Маша Ђедовић

Заменик: Јана Ђенадић

Записничар: Ивана Васиљевић

Школски одбор:

 • Маша Ђедовић (заменик Нађа Васиљевић)
 • Јана Ђенадић (заменик Бојан Тадић)

Стручни актив за развојно планирање: Тина Топаловић

Самовредновање, област квалитета 1 Програмирање, планирање и извештавање: Тина Топаловић

Самовредновање, област квалитета 2 Настава и учење: Душан Нешовановић

Самовредновање, област квалитета 3 Образовна постигнућа: Бојан Тадић

Самовредновање, област квалитета 4 Подршка ученицима: Матија Стојановић

Самовредновање, област квалитета 5 ЕТОС: Маша Ђедовић

Самовредновање, област квалитета 6 Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима: Нађа Васиљевић

Тим  за Школу без насиља: Јана Ђенадић

Тим за подршку новим ученицима: Андријана Младеновић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Петровић Данијела

Извештај о раду Ученичког парламента
на крају првог полугодишта школске 2022/2023. године

 

Током првог полугодишта школске 2022/2023. године Ученички парламент је одржао четири састанка.

У септембру Ученички парламент је конституисан, тајним гласањем је изабран председник, заменик и записничар, као и чланови школских тимова и Школског одбора. Ученици су прочитали и једногласно усвојили Пословник организације и рада Ученичког парламента. На првом састанку, ученици су се договорили да направе зидне новине у циљу промоције успеха ученика. Ово је једна од активности планирана Развојним планом школе (Област кваллитета: Образовна постигнућа - 2. задатак: Побољшати резултате ученика на такмичењима - 3.2.3. Унапредити промоцију успеха ученика на такмичењима и разним активностима)

У октобру, Ученички парламент у сарадњи са педагошко-психолошком службом, одељењским старешинама и родитељима организовао је игранку. У петак, 7. октобра најпре је организована игранка за ученике млађих разреда, а потом и за ученике старијих разреда. Такође, и чланови Вршњачког тима окупили су се како би обележили Дечју недељу. Циљ Дечје недеље је скретање пажње заједнице на децу и младе, као и на њихова права и потребе, како у породици, школи, тако и у широј друштвеној заједници. Слоган Дечје недеље „Шта детету треба да расте до неба?!” био је тема дискусије. Ученици су низали мноштво одговора на ово питање, као што су: љубав, пажња, загрљај, подршка, књига, образовање, другарство, игра, здравље, путовање и друго. Своје одговоре, ученици су написали на балоне, а потом су направили један велики балон који представља све оно што је деци потребно за срећу. На изглед много, а заправо мало! Такође, ученици су осмислили и активност поводом обележавања Светског дана здраве хране.  Поводом обележавања Светског дана здраве хране, 16. октобра чланови Ученичког парламента и Вршњачког тима осмислили су практичну и занимљиву активност за ученике продуженог боравка. Ове године ученици су одлучили да помогну млађим другарима у спремању укусне и здраве ужине. Након разговора о здравим намерницама и слаткишима, ученици су започели припрему Галета/Бакиног колача. Најпре је Лав, ученик првог разреда, написао рецепт на табли, а потом су ученици подељени у две групе започели припрему колача. Током спремања теста потребног за колач, ученици су лупали јаја, сипали уље, млеко, брашно, шећер и друге намернице, све то мутили миксером. У припреми теста ученици су помагали једни другима, а посебну помоћ су им пружили и ученици Вршњачког тима и Ученичког парламента. Припремљено тесто ученици су сипали у калуп, а потом су добијене колаче украсили воћем које су сами очистили и исекли. Осим дружења током припреме колача, ученици су и сарађивали, договарали се и помагали једни другима. Заједно су поновили слова док су помагали Лаву да напише рецепт за колач, вежбали су мерење током припреме теста, а све активности захтевали су добру прецизност ученика.

У новембру месецу, чланови Ученичког парламента организовали су активност поводом обележавања Дана просветних радника. Ученици су најпре расписали конкурс уз јасно наведене критеријуме. Ученици су имали прилику да се пријаве за замену наставника или учитеља којег су желели. Након завршеног конкурса, разматране су пристигле молбе и изабрани су ученици. Током дана, 8. новембра, „наши нови наставници и учитељи“ имали су своју зброницу у којој су проводили одморе и са својим колегама размењивали утиске о раду. Нови наставници часове су проводили у учионицама, предавајући оно што је планом планирано. Сви су се веома успешно снашли у својим новим улога.

На почетку децембра, чланови Ученичког парламента су учествовали у припреми програма за Дан школе. Такође, организована је игранка за ученике млађих разреда поводом обележавања Нове године, 27. децембра 2022. године. И за ученике старијих организована је игранка. Чланови Ученичког парламента су узели учешће у самовредновању рада школе, припремајући упитник за ученика. Ученици имају циљ да испитају мишљење ученика о раду школе, активностима које се у школи реализују, процесу наставе, као и раду и односу наставника према ученицима.

  

Последњи пут измењеносубота, 25 фебруар 2023 13:02
Више из ове категорије « Награђени ученици Вршњачки тим »