Ученички парламент

Ученички парламент

 • Објављено у Ученици
 • Прочитано 1738 пута

Шта је Ученички парламент?

Учeнички пaрлaмeнт je зaкoнoм зaгaрaнтoвaнa фoрмaлнa институциja, кoja учeницимa oмoгућaвa дeмoкрaтски нaчин удруживaњa рaди зaступaњa интeрeсa свих учeникa у шкoли, кao и учeшћe учeникa у дoнoшeњу oдлукa кoje сe њих нeпoсрeднo тичу. Ученицима је на овај начин омогућено да дају мишљења и предлоге стручним органима школе о правилима понашања у школи, годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на такмичењима и турнирима, организацији разних активности у школи и ван ње. На састанцима Ученичког парламента разматрају се односи и сарадња ученика и наставника и трага се за решењима уочених проблема у настави и осталим аспектима школског живота. Чланови Ученичког парламента заступају интересе свих ученика школе..

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз Ученички парламент?

Зато што....

 • ученици најбоље разумеју своје потребе,
 • ученици најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака, па у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет,
 • млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности,
 • школске одлуке се боље и спремније реализују,
 • развија се демократско друштво и праведније се уређује школски живот,
 • побољшава се однос и сарадња између ученика, наставника и стручних сарадника,
 • подстиче се боља информисаност ученика,
 • путем Ученичког парламента подстиче се активније учешће родитеља у школском животу,
 • ученици својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе,
 • ученици могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници...

 

Добробит од оснивања Ученичког парламента огледа се у:

 • прихвaтaњу прaвa и oдгoвoрнoсти
 • увaжaвaњу личнoсти учeникa
 • свeстрaном рaзвojу учeникa
 • стицањем искуства рада у тиму
 • учeњу o рaзличитoстима
 • jaсном и блaгoврeмeном инфoрмисaњу свих учeникa
 • мoгућнoсти утицaњa нa oдлукe битнe зa учeникe
 • квaлитeтној сaрaдњи измeђу учeникa и нaстaвникa
 • вeћeм зaдoвoљству рaдoм и живoтoм у шкoли.                                       

План рада Ученичког парламента

Ученички парламент се формира на почетку сваке школске године и чине га по два представника из сваког одељења седмог и осмог разреда изабрана на часу одељењског старешине. Изабрани ученици су представници свих ученика школе, који директно заступају њихове интересе и раде на остваривању права ученика. Чланови Ученичког парламента бирају своје представнике у Школском одбору и тимовима школе, а у раду Ученичког парламента ученицима помоћ пружа педагог школе, Ивана Васиљевић.

Активности

Носиоци активности

Начин реализације

Време реализације

Начин праћења

-Конституисање парламента (избор председника, заменика и записничара)

-Усвајање Пословника организације и рада Ученичког парламента

-Избор ученика за учешће у раду Школског одбора и тимова које школа образује

-Договор о уређењу огласне табле за ученике (зидне новине)

Педагог, Ученички парламент

Дискусија, анализа предлога, доношење одлуке, припрема огласне табле – зидних новина (изглед, садржај...)

Септембар

Увиду у записник Ученичког парламента

-Планирање и реализација активности у оквиру Дечје недеље;

-Наставак акције „Чепом до осмеха“

-Планирање активности поводом обележавања Светског дана здраве хране

Ученички парламент, Вршњачки тим, чланови еколошке секције

Договор о начину обележавања Дечије недеље, припрема и слање прикупљених чепова, израда нових кутија за скупљање чепова, договор о начину обележавања Светског дана здраве хране и подела задужења

октобар

Извештај о реализованим активностима

-Обележавање Дана просветних радника

Педагошко-психолошка служба, Ученички парламент, ученици старијих разреда

Договор о начину обележавања Дана просветних радника, упознавање осталих ученика и наставника, подела задужења

 

Новембар

Извештај о реализованим активностима

- Учествовање у организацији Дана школе

- Организовање дочека Нове године

Ученички парламент, Вршњачки тим, тим за културну и јавну делатност школе

Договор са Тимом за културну и јавну делатност школе, разматрање предлога и подела задужења

Децембар

Извештај о реализованим активностима

- Учествовање у припреми и обележавању Савиндана

- Разматрање успеха и дисциплине ученика и предлагање мера за њихово побољшање

- Сумирање рада Ученичког парламента за прво полугодиште школске 2022/2023. године и подношење извештаја Школском одбору и Савету родитеља

Ученички парламент, Вршњачки тим, тим за културну и јавну делатност школе

Договор са Тимом за културну и јавну делатност школе, разматрање предлога и подела задужења, разматрање и доношење предлога како побољшати успех, писање извештаја и његово подношење

Јануар

Извештај о реализованим активностима

Увид у записнике евиденције о раду Ученичког парламента

- Предавање на тему „Електронско насиља“ (за ученике старијих разреда)

- Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља

Педагог, Ученички парламент

Припрема презентације и материјала за ученике, подела задужења

Фебруар

Извештај о реализованим активностима

- Обележавање Васкрса

- Колико смо обавештени о упису у средњу школу и могућностима које нам средње школе нуде

Ученички парламент, Вршњачки тим

Договор о начину обележавања, подела задужења

Учествовање у анектирању ученика и прикупљање потребних информација за ученике ради боље информисаности о средњој школи

Април

Извештај о реализованим активностима

- Припреме за матуру и подела задужења

Ученички парламент, ученици 8. разреда, родитељи ученика 8. разреда, педагог, психолог, директор

Састанак  директора, педагошко-психолошке службе, ученика и родитеља

Мај

Увид у записник са састанка

- Разматрање успеха и дисциплине ученика и предлагање мера за њихово побољшање

- Анализа реализованих активности и писање извештаја о раду Ученичког парламента и подношење извештаја Школском одбору и Савету родитеља

Ученички парламент, педагог

Анализа, давање пшредлога за побољшање успеха ученика

Подношење извештаја и давање предлога за следећу шкослку годину

Јун

Увид у записник евиденције о раду Ученичког парламента

Чланови Ученичког парламента за школску 2022/2023. годину

 

Одељење

Име и презиме ученика

7/1

Тина Топаловић

Душан Нешовановић

7/2

Андријана Младеновић

Матија Стојановић

7/3

Лука Каровић

8/1

Маша Ђедовић

Нађа Васиљевић

8/2

Јана Ђенадић

Бојан Тадић

8/3

Петровић Данијела

 

Председник: Маша Ђедовић

Заменик: Јана Ђенадић

Записничар: Ивана Васиљевић

Школски одбор:

 • Маша Ђедовић (заменик Нађа Васиљевић)
 • Јана Ђенадић (заменик Бојан Тадић)

Стручни актив за развојно планирање: Тина Топаловић

Самовредновање, област квалитета 1 Програмирање, планирање и извештавање: Тина Топаловић

Самовредновање, област квалитета 2 Настава и учење: Душан Нешовановић

Самовредновање, област квалитета 3 Образовна постигнућа: Бојан Тадић

Самовредновање, област квалитета 4 Подршка ученицима: Матија Стојановић

Самовредновање, област квалитета 5 ЕТОС: Маша Ђедовић

Самовредновање, област квалитета 6 Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима: Нађа Васиљевић

Тим  за Школу без насиља: Јана Ђенадић

Тим за подршку новим ученицима: Андријана Младеновић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Петровић Данијела

  

Последњи пут измењеночетвртак, 27 октобар 2022 19:26
Више из ове категорије « Награђени ученици Вршњачки тим »