Тимови

Стручни тимови

 • Објављено у О школи
 • Прочитано 2613 пута

    Стручни тимови за школску 2022/2023. годину

 

Стручни актив за развојно планирање (2022 -2025.)

 

 1. Лука Бујошевић-наставник математике (руководилац)
 2. Милица Каранац-психолог
 3. Дринка Вујичић-наставник разредне наставе
 4. Ана Стојановић-представник Савета родитеља и локалне заједнице
 5. Тина Топаловић-представник Ученичког парламента

 

Стручни актив за развој Школског програма

 

 1. Вера Котуровић-наставник физике (председник)
 2. Ивана Васиљевић-педагог
 3. Милица Каранац-психолог
 4. Рада Панић-наставник разредне наставе
 5. Милош Пајић-наставник информатике и рачунарства и технике и технологије

 

 

Тим за израду Анекса  Годишњег плана рада школе

 

 1. Милош Јаковљевић-директор
 2. Лидија Пантелић Кртинић-секретар
 3. Милица Каранац - психолог
 4. Ивана Васиљевић- педагог
 5. Рада Панић-руководилац Стручног већа разредне наставе
 6. Милош Пајић-руководилац Већа 6. разреда и координатор за одељењска већа од 5. до 8. разреда
 7. Тања Стевановић-руководилац Стручног већа наставника српског језика
 8. Марија Рајић- руководилац Стручног већа наставника страних језика
 9. Мирјана Керн- руководилац Стручног већа наставника историје и географије
 10. Светлана Петровић-руководилац Стручног већа наставника биологије и хемије
 11. Милица Вратоњић- руководилац Стручног већа наставника математике
 12. Сретен Стевановић- руководилац Стручног већа наставника информатике и рачунарства и технике и технологије
 13. Никола Симеуновић- руководилац Стручног већа наставника физичког и здравственог васпитања
 14. Наташа Копривица- руководилац Стручног већа наставника ликовне и музичке културе

 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације,  насиља,  злостављања и занемаривања

             ( Посебан протокол)

 

 1. Оливера Пантелић – наставник географије (руководилац тима) 
 2. Милош Јаковљевић– директор школе
 3. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе
 4. Ивана Васиљевић- школски педагог
 5. Милица Каранац - школски психолог
 6. Марија Рајић- наставник француског језика
 7. Ана Топаловић- наставник разредне наставе
 8. Слађана Станчић - наставник енглеског језика
 9. Предраг Маркићевић-представник Савета родитеља
 10. Данијела Петровић-представник ученика

 

Тим за самовредновање

 

 1. Рада Панић - ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ“
 2. Душица Јаћимовић – ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  „НАСТАВА  И  УЧЕЊЕ
 3. Слађана Станчић - ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА“
 4. Марија Рајић– ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА „ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА“
 5. Моника Ружић-ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА   „ЕТОС“
 6. Биљана Jањић-ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА  „ОРГАНИЗАЦИЈА  РАДА ШКОЛЕ,  УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ  РЕСУРСИМА“ (руководилац)
 7. Јелена Веланац-представник родитеља и јединице локалне самоуправе
 8. Андријана Младеновић-представник ученика

 

Тим за школу без насиља

 

 1. Вера Котуровић наставник  физике (руководилац тима)
 2. Данијела Радовановић-наставник разредне наставе
 3. Светлана Петровић- наставник биологије
 4. Јана Ђенадић- представник Ученичког парламента
 5. Тања Ћебић- родитељ

 

Тим за културну и јавну делатност Школе

 

 1.    Милош Јаковљевић - директор
 2. Милица Каранац- школски психолог
 3. Лидија Пантелић Кртинић-секретар
 4. Наташа Копривица-наставник  ликовне културе
 5. Ненад Василић-наставник музичке културе
 6. Станојка Јаћимовић-наставник разредне наставе
 7. Љиљана Божанић-наставник разредне наставе
 8. Сузана Јоковић-наставник разредне наставе
 9. Милостива Новаковић– наставник разредне наставе
 10. Биљана Јањић- наставник разредне наставе
 11. Сања Јовановић – наставник разредне наставе
 12. Душица Јаћимовић- наставник разредне наставе
 13. Невена Лончаревић- наставник разредне наставе
 14. Ана Топаловић- наставник разредне наставе
 15. Данијела Радовановић- наставник разредне наставе
 16. Тања Стевановић – наставник српског језика
 17. Моника Ружић– наставник  српског језика
 18. Марија Ивановић- наставник српског језика
 19. Гордана Драшковић -библиотекар
 20. Милош Пајић-наставник технике и технологије

 

Тим за маркетинг школе

 

 1. Милош Јаковљевић-директор школе
 2. Гордана Драшковић -библиотекар (руководилац)
 3. Вера Котуровић – наставник физике
 4. Дејан Зекавичић - наставник енглеског језика
 5. Љиљана Божанић- наставник разредне наставе

 

Педагошки колегијум

 

 1. Милош Јаковљевић- директор
 2. Милица Каранац-психолог
 3. Ивана Васиљевић-педагог
 4. Рада Панић-председник Стручног већа разредне наставе
 5. Милош Пајић-координатор већа од 5. до 8. разреда
 6. Лука Бујошевић-председник Стручног актива за школско развојно планирање
 7. Вера Котуровић -председник Стручног актива за развој Школског програма
 8. Биљана Јањић-координатор тима за самовредновање
 9. Тања Стевановић-председник Стручног већа за српски језик
 10. Милица Вратоњић- председник Стручног већа за област математика и физике
 11. Светлана Петровић- председник Стручног већа за биологију и хемију
 12. Мирјана Керн-председник Стручног већа за историју и географију
 13. Наташа Копривица-председник Стручног већа за уметност
 14. Марија Рајић-председник Стручног већа за стране језике
 15. Никола Симеуновић-председник Стручног већа за физичко и здравствено васпитање
 16. Сретен Стевановић-председник Стручног већа за технику и технологију и информатику и рачунарство

 

 

Тим за инклузију

 

 1. Милица Каранац – школски психолог (председник)
 2. Ивана Васиљевић-школски педагог
 3. Рада Панић-наставник разредне наставе
 4. Милостива Новаковић – наставник разредне наставе
 5. Ана Топаловић– наставник разредне наставе
 6. Моника Ружић– наставник српског језика
 7. Лука Бујошевић – наставник математике
 8. Мирјана Милосављевић-наставник математике
 9. Марија Ивановић -наставник српског језика
 10. Марија Шулубурић-дефектолог ШОСО „1.новембар“ Чачак

 

 Тим за професионалну оријентацију

 

 1. Ивана Васиљевић-школски педагог (координатор Тима)
 2. Милица Каранац-школски психолог
 3. Вера Котуровић-одељењски старешина 8. разреда
 4. Сретен Стевановић-одељењски старешина 8. разреда
 5. Милица Јанковић-одељењски старешина 8. разреда
 6. Марија Рајић-одељењски старешина 7. разреда
 7. Тања Стевановић-одељењски старешина 7. разреда
 8. Мирјана Милосављевић-одељењски старешина 7. разреда
 9. Наташа Копривица- наставник ликовне култура

 

Тим за израду пројеката

 

 1. Милош Јаковљевић– директор школе
 2. Дејан Зекавичић – наставник енглеског језика (координатор)
 3. Милош Пајић- наставник технике и информатике
 4. Сретен Стевановић–наставник технике и информатике
 5. Оливера Пантелић–наставник географије
 6. Милостива Новаковић – наставник разредне наставе
 7. Вера Котуровић– наставник физике

 

Тим за психолошке кризне интервенције

 

 1. Милош Јаковљевић– директор школе, руководилац тима
 2. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе, особа за информисање
 3. Милица Каранац – школски психолог
 4. Јелена Карић– наставник разредне наставе
 5. Жељко Лазаревић-домар

     

Тим за избор уџбеника

 

 1. Гордана Драшковић -библиотекар
 2. Славица Василић-руководилац Разредног већа 1. разреда
 3. Станојка Јаћимовић-руководилац Разредног већа 2. разреда
 4. Милостива Новаковић- руководилац Разредног већа 3. разреда
 5. Дринка Вујичић- руководилац Разредног већа 4. разреда
 6. Никола Симеуновић– руководилац Разредног већа 5. разреда
 7. Милош Пајић– руководилац Разредног већа 6. разреда
 8. Марија Рајић– руководилац Разредног већа 7. разреда
 9. Вера Котуровић– руководилац Разредног већа 8. разреда

 

 Тим за подршку новим ученицима

 

 1. Лидија Пантелић Кртинић- секретар школе
 2. Милица Каранац-школски психолог
 3. Невена Лончаревић-наставник разредне наставе, руководилац тима
 4. Лука Бујошевић-наставник математике
 5. Андријана Младеновић-ученик

 

  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 

 1. Ана Топаловић (руководилац)
 2. Рада Панић-руководилац Стручног већа разредне наставе
 3. Милош Пајић-руководилац Већа од 5. до 8. разреда
 4. Оливера Пантелић-наставник географије

 

  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

 

 1. Милош Јаковљевић-директор, руководилац
 2. Вера Котуровић-помоћник директора
 3. Ивана Васиљевић-педагог
 4. Лука Бујошевић-председник Стручног актива за школско развојно планирање
 5. Биљана Јањић-координатор Тима за самовредновање
 6. Рада Панић-руководилац Стручног већа разредне наставе
 7. Милош Пајић-руководилац Већа од 5. до 8. разреда

 

Тим за праћење професионалног развоја запослених

 

 1. Милош Јаковљевић– директор школе
 2. Лидија Пантелић Кртинић – секретар школе
 3. Ивана Васиљевић - педагог
 4. Сретен Стевановић – наставник технике и технологије

 

Координатори за Школски програм и праћење реализације наставе:

 

Милош Јаковљевић и Ивана Васиљевић

 

Организација наставе и дежурства-координатори: 

 

Милош Јаковљевић - предметна настава

Рада Панић-разредна настава

 

Праћење стручног усавршавања: Сретен Стевановић и Ивана Васиљевић

 

Праћење такмичења ученика:  Вера Котуровић

 

Руководилац Актива за Школски развојни план: Лука Бујошевић

 

Координатор за већа од 1. до 4. разреда:  Рада Панић

 

Координатор за већа од 5. до 8. разреда:  Милош Пајић

 

Координатор рада тимова: Милица Каранац

 

Координатор за самовредновање: Биљана Јањић

 

Вођење Летописа школе: Гордана Драшковић

Уређење школског сајта: Дејан Зекавичић

 

Преглед електронског дневника:

 

 1. Милош Јаковљевић -директор
 2. Ивана Васиљевић-педагог
 3. Милица Каранац-психолог

 

Преглед матичних књига:

 

 1. Милица Каранац- 1. и 4. разред
 2. Ивана Васиљевић - 5. и 6. разред
 3. Вера Котуровић -7. и 8. разред

 

Праћење исправности и подршка у вођењу електронског дневника:

 

 1. Љиљана Божанић- од 1. до 4. разреда
 2. Сретен Стевановић - од 5. до 8. разреда

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              ДИРЕКТОР

Милош Јаковљевић

 

Последњи пут измењеноуторак, 28 март 2023 21:17